Nặng giọt mưa thu

Ru ta ngày tháng dặm dài Em đi bóng ngã, chiều phai, thu buồn Giâc nào nặng giọt mưa tuôn Mộng nào ướt đẫm nẽo đường hút xa Đài nghiêng nghiêng một sắc hoa Trang hoàng áo mới để ta […]

continue reading »